ΑΡΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

1. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή, σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των βαθμών των 2 τετραμήνων και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων Ιουνίου.

 

2. Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/2 του αθροίσματος των βαθμών των δύο τετραμήνων.

 

3. Στις εξετάσεις του Ιουνίου οι μαθητές εξετάζονται σε 4 μαθήματα: Μαθηματικά - Νεοελληνική Γλώσσα - Φυσική & Ιστορία.

 

4. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν κλάδους λογίζεται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο.

 

5. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

     i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

    ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).